top of page

Kjøpsvilkår

aug. 2023

Vilkår og betingelser for bedrifter
 1. Avtalen.
  Avtale mellom bruker og kjøper av trykksaker kjøpt via nettløsningen gjøres ved å gjøre seg kjent med og akseptere avtalevilkårene i denne avtalen. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.
   

 2. Partene
  Selger:  
  HG media as - Rudssletta 85 - netthandel@hgmedia.no - 67 17 51 51 - Org.nr. 916 249 799 MVA
  Det firma eller den person eller som foretar bestillingen på vegne av et firma. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
  Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra HG media as til bedrifter. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelser får anvendelse på alt salg fra HG media as til bedrifter så fremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.
   

 3. Priser
  Alle priser er oppgitt eksklusiv mva og frakt.
   

 4. Betaling
  Bestilte produkter betales pr. faktura. Betalingsbetingelser ved fakturakjøp er 14 dager fra fakturadato. Ved avtalt betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale vil det påløpe renter og gebyr. Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden. Dersom ikke bestilte produkter er betalt innen 30 dager etter utsendt faktura, kan leverandøren sende purring, 1. gangs varsel på denne.
   

 5. Levering
  Selger skal oversende bestilte varer til kunde så raskt som mulig etter bestilling av produkter er foretatt, helst innen 10 virkedager. Tilgang til web2print-løsningen for bestilling av produkter gis ved å sende en e-post til e-postadressen som er oppgitt i bestillingen. E-posten til Kunden skal inneholde informasjon om hvordan Kunden logger seg på det web2print-løsningen som er bestilt.
   

 6. Brukernavn og passord
  Etter at avtale er inngått tildeles brukernavn og et passord for enkeltlisensbrukere som er bestilt, som en del av denne avtalen. Selger står fritt til å endre identifikasjonen av tekniske, driftsmessige eller andre særskilte årsaker, herunder plikter i henhold til offentlig regelverk eller avgjørelser fattet av offentlige myndigheter.
   

 7. Kundens plikter
  Det er ikke tillatt for flere å dele samme brukernavn og passord. Kunden forplikter seg gjennom denne avtalen at hver enkeltbruker følger disse retningslinjene.
  Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Selger tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved Kundes utstyr.
  Løsningen krever nettleserne Internet Explorer med Flash eller Firefox, Chrome med Flash.
   

 8. Drift/tilgjengelighet
  Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold av databasen, samt generell oppgradering av Tjenestens funksjonalitet.
   

 9. Force majeure, driftsstans m.m.
  Selger fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer oss i Norge og/eller dets underleverandører og som medfører at vi ikke kan oppfylle avtalen.
   

 10. Opphavsrettigheter og andre rettigheter m.m.
  Opphavsrettigheter og andre rettigheter til materiell tilhører Selger. Krenkelse av rettighetene kan forfølges strafferettslig og sivilrettslig. Kunden får ingen opphavsrett eller andre rettigheter til motiver eller produkter. All ulovlig bruk, gjengivelse eller salg av produktene i Løsningen, enten dette skjer ved fotografering, punching av innholdet, scanning eller annen elektronisk utnyttelse av dataene, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.
   

 11. Overdragelse av rettigheter og plikter
  For mottaker er produktene personlig(e), og kan følgelig ikke overdras til eller benyttes av tredjepart.
  Selger har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart. Videre har Selger rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser.
   

 12. Endringer av avtalevilkår m.m.
  Selger har til enhver tid rett til å endre tjenestenes utforming og tilhørende alminnelige vilkår. Slik endring trer i kraft 14 dager etter at informasjon om nye vilkår er publisert. Selger har likevel rett til, med umiddelbar virkning, å foreta slike endringer som følge av endringer i lover, forskrifter eller beslutning fra myndighetene.
   

 13. Forbehold
  Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på HG media as sin web2print-løsning. Selger er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.
   

 14. Opphavsrett
  Alt innhold på web2print-løsningen er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på web2print-løsningen ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.
   

 15. Varighet/oppsigelse
  Kontraktsforholdet for den enkelte kunde har betalt tilsendt faktura. Krenkelse av opphavsrettigheter og andre rettigheter anses også som vesentlig mislighold. Selger har også rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom tjenesten(e) skal nedlegges eller inkorporeres i annen tjeneste.
   

 16. Angrerett
  Kjøperen gis mulighet til å angre kjøpet av varen etter samme prinsipper som angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan frasi seg retten til å benytte produktet selv om det ikke er noen mangel ved det og selv om den ikke er levert.
  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig eller pr e-post.
   

 17. Konfliktløsning
  Tvister, verneting og lovvalg Tvister mellom Kunden og Selger skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Oslo/Bærum. Norsk rett legges til grunn.

bottom of page